Versum | Privātuma politika

I. Vispārīga informācija
Šī Privātuma politika (turpmāk tekstā ‒ “Privātuma politika”) sniedz pārskatu par mērķiem, juridisko pamatojumu un veidu, kādā “Estmak Capital” OÜ (reģistrācijas kods: 11559160; adrese Kai 1, Tallina (Tallinn) 10111, Igaunijas Republika; e-pasta adrese: [email protected]), tā saistītie un meitasuzņēmumi, kas savā uzņēmējdarbībā likumīgi izmanto “Estmak Capital” prečzīmi (Versum), apstrādā personas datus, kas tieši attiecas uz jums, kā arī potenciālajiem un esošajiem klientiem, tirgvedības kontaktpersonām, “Estmak Capital” tīmekļvietņu apmeklētājiem un partneru kontaktpersonām. Privātuma politikā ir arī informācija par to, kādus personas datus “Estmak Capital” apstrādā, cik ilgi tie tiek glabāti un kādas ir jūsu datu aizsardzības tiesības. Lai nodrošinātu visefektīvāko jūsu personas datu aizsardzību un apstrādes likumību, “Estmak Capital” ievēro Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk ‒ “VDAR”) un citos tiesību aktos noteiktās prasības. Jūsu personas datu pārzinis ir “Estmak Capital” uzņēmums, t. i., grupas uzņēmums, kas jūsu datus apstrādā, pamatojoties uz līgumiskām vai pirmslīgumiskām attiecībām vai citiem pakalpojumiem, kurus sniedz attiecīgais uzņēmums un kurus esat izmantojis vai plānojat izmantot. Visu “Estmak Capital” uzņēmumu kontaktinformācija ir pieejama šeit. Ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu uz [email protected].
II. Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats
“Estmak Capital” apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai. Jebkurai personas datu apstrādei ir konkrēts mērķis, kā arī juridiskais pamats, kas turpmāk ir izklāstīts sīkāk. Situācijās, kad personas datu apstrādes juridiskais pamats ir “Estmak Capital” likumīgās intereses, “Estmak Capital” rūpīgi analizē attiecīgās apstrādes darbības un pārliecinās, ka jūsu intereses un tiesības netiks nesamērīgi ietekmētas un ka jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai nepieciešamajā apjomā. Turpmāk sīkāk ir izklāstīti nolūki, kādos personas dati tiek apstrādāti, kā arī šīs apstrādes juridiskie pamati.
2.1. Klientu līgumu slēgšana un izpilde
“Estmak Capital” pamatdarbība ir saistīta ar ieguldījumu veikšanu, nekustamā īpašuma attīstīšanu un saistīto pakalpojumu sniegšanu, tostarp iznomāšanu un pārdošanu. Saistībā ar to “Estmak Capital” konsultē savus klientus nekustamā īpašuma jautājumos, veic ar tiem pirmslīguma sarunas, kā arī var slēgt dažādu veidu, piemēram, konsultāciju, rezervēšanas un pārdošanas, līgumus. Šādu darbību gaitā “Estmak Capital” var apstrādāt jūsu kontaktinformāciju un maksājumu datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas konta rekvizītus, e-pasta adresi un saraksti starp jums un “Estmak Capital”, tālruņa numuru, uzturēšanās valsti). Šajā sadaļā aprakstīto personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pienākums izpildīt līgumu, kas ir noslēgts starp “Estmak Capital” un klientu, vai nepieciešamība veikt pasākumus pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
2.2. Tirgvedības aktivitātes
Savā tīmekļvietnē un sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos “Estmak Capital” var publicēt materiālus, kas reklamē “Estmak Capital” un tā partneru pakalpojumus, tostarp fotoattēlus un videoklipus, kuros var būt redzami arī cilvēki (piemēram, videoklipus, kuros ir attēlota nekustamā īpašuma attīstība). Šādas datu apstrādes mērķis ir iepazīstināt potenciālos klientus ar “Estmak Capital” piedāvātajiem pakalpojumiem. Ja personas fotoattēlos vai videoklipos var identificēt, attiecīgā datu subjekta piekrišana ir priekšnoteikums un juridiskais pamats personas datu apstrādei šim nolūkam (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected]. Ja esat devis attiecīgu piekrišanu “Estmak Capital”, laiku pa laikam nosūtīsim jums jaunumus un citu informāciju par “Estmak Capital” pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt. Datu subjekta piekrišana ir informatīvo biļetenu sūtīšanas juridiskais pamats (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Savu piekrišanu jebkurā laikā ir iespējams atsaukt, noklikšķinot uz pogas “Atteikties no abonēšanas”, kas atrodas blakus biļetenam. Varat arī atteikties no biļetenu saņemšanas, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas tiek veikta, pamatojoties uz iepriekšēju piekrišanu.
2.3. Pakalpojumu un produktu pasūtīšana no partneriem
“Estmak Capital” iepērk preces, kas ir nepieciešamas tā pakalpojumu sniegšanai, un nodod ārpakalpojumus partneriem. Šim nolūkam “Estmak Capital” apstrādā partneru kontaktpersonu vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju (e-pasta adreses, tālruņa numurus) un, ja nepieciešams, datus par amatu, izglītību, kvalifikāciju un darba devēju. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (datu apstrāde līguma sagatavošanai un izpildei). Ja “Estmak Capital” tieši vēršas pie produkta vai pakalpojuma sniedzēja, personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., likumīgās intereses, kas ir “Estmak Capital” nepieciešamība pasūtīt preces un pakalpojumus no dažādiem tirgus dalībniekiem, lai sniegtu savus pakalpojumus. “Estmak Capital” apstrādā arī savu partneru kontaktpersonu datus tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai līdz minimumam samazinātu iejaukšanos datu subjektu interesēs.
2.4. Juridisko saistību ievērošana
Atsevišķos gadījumos “Estmak Capital” ir jāapstrādā personas dati, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus. Šādas situācijas var būt, piemēram, grāmatvedības pienākumu izpilde, atbildes uz valsts iestāžu pieprasījumiem, pienākumu izpilde saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, kā arī uzraudzības iestāžu un privātpersonu informēšana par pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem. Šādās situācijās personas datu apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešamība izpildīt pārziņa juridisko pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).
III. Personas datu glabāšana
“Estmak Capital” glabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams apstrādes nolūku izpildei, kā ir izklāstīts Privātuma politikas 2. sadaļā.
• Personas dati, kas tiek apstrādāti saistībā ar klientu līgumu slēgšanu un izpildi Attiecīgie personas dati parasti tiek glabāti uz klienta līguma darbības laiku un pēc klienta līguma izbeigšanas ‒ līdz likumā noteiktā iespējamo prasību noilguma termiņa beigām. Personas dati, kas tiek apstrādāti pirmslīguma sarunu vai konsultāciju, kuras nav beigušās ar klienta līguma noslēgšanu, laikā (piemēram, dati, kas tiek apstrādāti konsultāciju un cenu piedāvājumu sagatavošanas laikā), tiek glabāti 3 (trīs) gadus pēc attiecīgo sarunu beigām.
• Personas dati, kas tiek apstrādāti tirgvedības darbību laikā Attiecīgie personas dati tiek glabāti līdz apstrādes nepieciešamības izbeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim, uz kuras pamata tika veiktas konkrētās tirgvedības darbības.
• Partneru kontaktpersonu dati Attiecīgie personas dati tiek glabāti sadarbības līguma darbības laikā un pēc šī līguma izbeigšanas ‒ līdz likumā noteiktā iespējamo prasību noilguma termiņa beigām. Lai izpildītu juridiskos pienākumus un citos izņēmuma gadījumos personas datu apstrāde var būt nepieciešama ilgāku laiku, nekā ir iepriekš norādīts, tostarp:
(a) lai izpildītu “Estmak Capital” juridiskās saistības;
(b) grāmatvedības apsvērumu dēļ;
(c) potenciālu pretenziju realizācijas iemeslu dēļ.
Piemēram, “Estmak Capital” glabā grāmatvedības dokumentu oriģinālus, kas satur personas datus (piem., rēķinus), 7 (septiņus) gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā attiecīgais grāmatvedības ieraksts ir veikts. Lai varētu iesniegt pretenzijas vai iebildumus pret potenciālām pretenzijām pret “Estmak Capital”, tas var glabāt personas datus līdz 3 (trīs) gadiem saskaņā ar prasību noilguma termiņiem, līdz 10 (desmit) gadiem tīša pārkāpuma gadījumā, kā arī līdz galīgajam nepabeigtu strīdu atrisinājumam.
IV. Tīmekļa sīkdatnes
Papildus iepriekšminētajam “Estmak Capital” tīmekļvietnē https://www.estmakcapital.ee un https://versum.lv/ izmanto sīkdatnes, lai jums nodrošinātu labāku, ātrāku un drošāku pieredzi. Tīmekļa sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu ierīcē. Tīmekļa sīkdatnes sniedz “Estmak Capital” informāciju par to, kā tīmekļvietne tiek izmantota, ļauj apkopot statistiku par tās apmeklētāju skaitu un nodrošina tās funkcionalitāti un lietošanas ērtumu. Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas tīmekļa sīkdatnes.
1. Sīkdatnes nosaukums: “_gid”. Funkcija: “Izmanto, lai atšķirtu unikālos lietotājus”. Darbības ilgums 24 stundas.
2. Sīkdatnes nosaukums: “_ga”. Funkcija: “Izmanto, lai atšķirtu unikālos lietotājus”. Darbības ilgums 2 gadi.
3. Sīkdatnes nosaukums: “_gat_gtag_(property ID)”. Funkcija: “Izmanto tīmekļvietnes apmeklētības statistikas apkopošanai”. Darbības ilgums: tīmekļvietnes apmeklējuma ilgums.
Laika gaitā tīmekļvietnē izmantotās sīkdatnes var mainīties. Lai izmantotu sīkdatnes, kas ir nepieciešamas tīmekļvietnes funkcionalitātes nodrošināšanai, vietne neprasa jūsu piekrišanu. Lai izmantotu pārējās, tīmekļvietne lūdz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atteikties no tīmekļa sīkdatnēm, mainot izmantotās ierīces tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.
V. Personas datu izcelsme un piekļuves tiesības
“Estmak Capital” var saņemt jūsu personisko informāciju tieši no jums (piemēram, kad sazināties ar “Estmak Capital” pa tālruni, e-pastu vai ar tīmekļa veidlapas starpniecību) vai no cita “Estmak Capital” uzņēmuma Privātuma politikas 2. nodaļā izklāstītajiem mērķiem. Atsevišķos gadījumos “Estmak Capital” var saņemt jūsu personas datus no trešām personām, kurām esat tos atklājis (piemēram, no nekustamā īpašuma aģenta vai cita partnera). Piekļuve Privātuma politikā minētajiem personas datiem tiek piešķirta “Estmak Capital”, kas darbojas kā jūsu personas datu pārzinis, kā arī “Estmak Capital” OÜ, “Estmak Capital” grupas mātesuzņēmuma, valdes locekļiem un darbiniekiem, lai tie varētu veikt savus pienākumus. Piemēram, personas datus, kas attiecas uz cenu pieprasījumiem un cenu piedāvājumiem, apstrādā pārdošanas nodaļas darbinieki. Atsevišķos gadījumos personas datiem var piekļūt arī pakalpojumu sniedzēji, kas “Estmak Capital” nodrošina īpašus (piemēram, IT, grāmatvedības vai jaunumu piegādes) pakalpojumus. “Estmak Capital” nenodod jūsu personas datus valstīm ārpus Eiropas Savienības.
VI. Datu aizsardzības tiesības
Saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, ko veic “Estmak Capital”, saskaņā ar VDAR jums ir šādas datu aizsardzības tiesības.
• Tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem Ja tādi ir, jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus, uz kāda juridiskā pamata un kādā veidā “Estmak Capital”apstrādā. Jums ir arī tiesības pieprasīt apstrādāto personas datu kopiju.
• Tiesības pieprasīt personas datu labošanu un dzēšanu Jums ir tiesības pieprasīt, lai “Estmak Capital” labo kļūdas personas datos, kurus apstrādājam (piemēram, ja personas dati ir mainījušies). Noteiktos gadījumos jums ir arī tiesības pieprasīt, lai “Estmak Capital” dzēš par jums apstrādātos personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka “Estmak Capital” var būt tiesības atteikties dzēst konkrētus personas datus, piemēram, ja apstrādes turpināšana ir nepieciešama, lai aizsargātos no potenciālām pretenzijām vai izpildītu savus juridiskos pienākumus.
• Tiesības ierobežot apstrādi Jums ir tiesības pieprasīt, lai “Estmak Capital” ierobežo jūsu personas datu apstrādi. Šādā situācijā “Estmak Capital” patur tiesības apstrādāt jūsu personas datus tikai ierobežotā apjomā, piemēram, lai aizsargātu iespējamās prasības, vai izpildītu juridiskās saistības.
• Tiesības iebilst Ja jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir “Estmak Capital” likumīgās intereses, jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi. Jums ir arī tiesības iebilst pret jebkādu automatizētu lēmumu pieņemšanu, ko veic “Estmak Capital”, un pret personas datu apstrādi saistībā ar tiešo tirgvedību (piemēram, jaunumu vēstuļu sūtīšanu).
• Tiesības uz personas datu pārsūtīšanu Jums ir tiesības pieprasīt, lai “Estmak Capital” sniedz jums personas datus strukturētā, plaši izmantotā un/vai mašīnlasāmā formātā. Ja iespējams, jums ir arī tiesības pieprasīt, lai “Estmak Capital” pārsūta jūsu personas datus citam jūsu norādītajam pārzinim.
• Tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu Ja piekrišana ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats, jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana tomēr neietekmē datu apstrādes, kas tika veikta, pamatojoties uz iepriekšējo un spēkā esošo piekrišanu, likumību. Lai izmantotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu aizsardzības tiesības nav absolūtas un “Estmak Capital” būs jāizvērtē, vai un cik lielā mērā datu aizsardzības tiesību akti ļauj izpildīt jūsu pieprasījumu. “Estmak Capital” parasti atbildēs uz jūsu pieprasījumu 1 (viena) mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Ja atbildēt uz pieprasījumu 1 (viena) mēneša laikā nebūs iespējams, “Estmak Capital” var pagarināt atbildes sniegšanas termiņu par 2 (diviem) mēnešiem, informējot jūs par pagarinājumu un tā iemeslu 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
VII. Jautājumi un sūdzības
Ja jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu uz [email protected]. “Estmak Capital” atbildēs jums 1 (viena) mēneša laikā pēc jautājuma vai sūdzības saņemšanas. Ja saņemtajai atbildei nepiekrītat, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:
1) Igaunijas Republikā: Andmekaitse Inspektsioon (adrese: Tatari 39, Tallina, 10134; e-pasts: [email protected]; tālr.: +372 627 4135);
2) Latvijas Republikā: Datu valsts inspekcija (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: [email protected]; tālr.: +371 672 23131.
Informācija par datu aizsardzības iestādēm citās ES valstīs ir pieejama https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.